Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Cookies

Cookies

Polityka cookies

Głównym celem portalu www.feniks.skoczow.pl jest pre­­ze­n­to­­wa­­nie bieżących in­­fo­r­ma­­cji zwią­­za­­nych z dzia­­ła­l­no­­­ścią Domu Pomocy Społecznej "Feniks"
w Skoczowie. Dom Pomocy Społecznej "Feniks" w Skoczowie – ad­­mi­­ni­­stra­­tor portalu www.feniks.skoczow.pl nie wy­­ko­­rzy­­stu­­je portalu www.feniks.skoczow.pl do gro­­ma­­dze­­nia danych oso­­bo­­wych uży­t­ko­w­ni­­ków.

Portal www.feniks.skoczow.pl korzysta z plików „co­­o­kie­­s”, które po­­zwa­­la­­ją na za­­pa­­mię­­ta­­nie in­­fo­r­ma­­cji o pre­­fe­­re­n­cjach jego uży­t­ko­w­ni­­ków. Pliki cookies nie zbierają żadnych in­­fo­r­ma­­cji po­­zwa­­la­­jących na ide­n­ty­­fi­­ka­­cję po­­sz­cze­­gó­l­nych uży­t­ko­w­ni­­ków.

Dom Pomocy Społecznej "Feniks" w Skoczowie w pełni re­­spe­k­tu­­je prawo do pry­­wa­t­no­­­ści i ochrony danych te­ch­no­­lo­­gi­cz­nych. Zbiera wy­­łą­cz­nie in­­fo­r­ma­­cje o wy­­ko­­rzy­­sty­­wa­­niu ni­­nie­j­sze­­go portalu przez za­­pi­­sy­­wa­­nie do logów sy­s­te­­mo­­wych danych te­ch­no­­lo­­gi­cz­nych, takich jak data po­­łą­­cze­­nia z serwisem oraz adresu IP. In­fo­r­ma­­cje te nie po­­zwa­­la­­ją na ide­n­ty­­fi­­ka­­cję po­­je­­dy­n­cze­­go uży­t­ko­w­ni­­ka.

Dom Pomocy Społecznej "Feniks" w Skoczowie jako ad­­mi­­ni­­stra­­tor portalu www.feniks.skoczow.pl nie ponosi od­po­­wie­­dzia­l­no­­­ści za politykę ochrony pry­­wa­t­no­­­ści innych stron in­­te­r­ne­­to­­wych, zarówno tych do­­stę­p­nych dla uży­t­ko­w­ni­­ków dzięki linkom umie­sz­czo­­nym na stronach portalu www.feniks.skoczow.pl, jak i tych, które umie­sz­cza­­ją linki do portalu www.feniks.skoczow.pl

Powyższe zasady za­­cho­­wa­­nia po­­u­f­no­­­ści mogą ulec w przy­­szło­­­ści zmianom. O wsze­l­kich zmianach uży­t­ko­w­ni­­cy zostaną zawsze po­­i­n­fo­r­mo­­wa­­ni z wy­­prze­­dze­­niem.


 


Partnerzy